Ochrana osobních údajů & informační povinnost

Osobní údaje svých klientů zpracovávám v souladu s Prohlášením o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ (dále jen „GDPR„). Více informací zde

Dále jsem povinna provádět opatření dle platných předpisů, včetně zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Musím proto provést úplnou identifikaci a ověření klienta a shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie poskytnutých dokumentů. S ohledem na tuto povinnost je každý klient povinen mi poskytnout veškerou součinnost nezbytnou ke splnění výše uvedené povinnosti, včetně povinnosti identifikovat klienta, jeho akcionáře/členy/účastníky, jeho statutární orgány a jejich členy. Více informací zde

Jako advokát se zavazuji nesdělovat žádné informace důvěrné povahy, týkající se klienta, které jsem získal v souvislosti s poskytováním právních služeb, tuto povinnost vyplývající z příslušných právních předpisů, jakož i profesních předpisů vztahujících se na výkon advokacie a poskytování právních služeb.

Vyhrazuji si rovněž právo uvést jméno /název klienta a stručnou charakteristiku uskutečněných obchodů, v souvislosti, s nimiž jsem klientovi poskytla právní služby, v marketingové dokumentaci, která je nebo bude použita pro referenční, marketingové a jiné podobné účely.